ANBI

1: Baptistengemeente Enschede

Vastgelegd in het nieuwe statuut van april 2016.

De Baptistengemeente Enschede maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

Artikel 2

GRONDSLAG

De gemeente aanvaardt de Bijbel, zijnde het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, als haar grondslag voor geloof en leven:

 1. 1. Zij beschouwt de Bijbel als bron en als richtingwijzer om te ontdekken en te leren hoe God Zich aan de mens heeft geopenbaard als Schepper van hemel en aarde en hoe Hij als liefhebbende Vader betekenis wil geven aan Zijn schepping en aan het leven van ieder mens zonder aanzien des persoons.
 2. 2. Zij belijdt, dat God met ieder mens een persoonlijke relatie wil aangaan. Dat Hij Zijn liefde zichtbaar gemaakt heeft in de persoon en het leven van Zijn zoon Jezus Christus. Dat door het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus voor eenieder die gelooft de relatie met God de Vader mogelijk is geworden. Alles wat die relatie in de weg staat heeft God in Zijn genade weggenomen en verzoend.
 3. 3. Zij belijdt, dat het geloof als persoonlijke relatie niet vastgelegd kan worden in een geschreven geloofsbelijdenis, maar op basis van bovenstaande als een persoonlijk getuigenis te midden van de gemeente beleden, herkend en bevestigd dient te worden.
 4. 4. Zij gelooft, dat God zich door Zijn Heilige Geest nog steeds openbaart, waar mensen Hem zoeken en dat Hij te herkennen is waar de gemeente van Christus bijeenkomt in Zijn naam.
 5. 5. Als teken van een persoonlijk getuigenis kent de gemeente de doop door onderdompeling.
 6. 6. De eenheid en de veelkleurigheid van de gemeente wordt gevierd in het Heilig Avondmaal, waarin brood en wijn gedeeld worden als teken van de gemeenschap met Christus zowel voor ieder persoonlijk als voor allen tezamen als gemeente van Christus.

Artikel 3

DOEL (opdracht)

De gemeente stelt zich ten doel:

 1. 1. haar leden op te bouwen in geloof, hoop en liefde om samen een doelgerichte, veelkleurige en levendige geloofsgemeenschap te zijn met het oog op haar missionaire taak en de komst van het Koninkrijk van God.
 2. 2. het evangelie als blijde boodschap uit te dragen in woord en daad.
 3. 3. allen die het evangelie aanvaarden en Jezus Christus belijden als hun Heiland en Heer te dopen en samen met hen een gemeenschap van gelovigen te vormen.
 4. 4. in gehoorzaamheid aan God elkaar in liefde te dienen en te steunen op de weg van geloof en leven.
 5. 5. in de samenleving trachten, waar mogelijk ook met anderen, zichtbaar te maken hoe wij geloven dat God wil dat mensen met elkaar en met de schepping omgaan.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente

002695935

3. Contactgegevens

Postadres van de gemeente:

Baptistengemeente Enschede

Postbus 21

7500 AA Enschede

Bezoekadres van de gemeente:

Spechtstraat 32

7523 WN Enschede

E-mailadres: administratie@baptisten-enschede.nl

Website: http://www.baptisten-enschede.nl

Fiscaal nummer: 002695935

K.v.k. nummer: 76442276

4. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van de Baptistengemeente Enschede bestaat uit:

 • –  Voorzitter
 • –  Secretaris
 • –  Penningmeester
 • –  Beheerder gebouwen
 • –  Communicatie
 • –  Voorganger als algemeen lid
 • –  5 Taakveldverantwoordelijken
  1. Aanbidding
  2. Pastoraat
  3. Toerusting
  4. Gaven
  5. Missie
 

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

De baptistengemeente Enschede is een doelgerichte gemeente. De komende jaren gaan we vooral bezig om de vijf taakvelden (aanbidding, missie, pastoraat, toerusting, gaven) zo op elkaar af te stemmen dat het een vloeiend geheel wordt, waardoor mensen die in de gemeente komen: hun plek vinden (gezien worden), hun gaven ontdekken, toegerust worden en uitgezonden binnen en buiten de gemeente.

Baptistengemeente Enschede maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.

De link naar het beleidsplan van de Unie is:

beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen.

De link naar bijlage 1 is: beleidsplan_bijlage1.pdf

n de link naar bijlage 2 is: beleidsplan_bijlage2.pdf

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van

Baptistengemeenten. Zie:

– salarisadviezen.pdf

– salarisadviezen_bijlage.pdf

– advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

– gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1

 1. 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
 2. 2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. 3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2 

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

DOEL

Artikel 3 

Het doel van de Unie is:

 1. 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

statuten_unie.pdf

huishoudelijk_reglement.pdf

Werkorde-UBG-2014.pdf

 

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

De baptistengemeente Enschede kenmerkt zich het afgelopen jaar door de volgende activiteiten: kringenwerk (thuis en XL), diensten en praisediensten, pastoraal werk (pastorale werkgroep, huisbezoekteam en onderlinge basiszorg), gemeenteavonden en diverse verenigingen: de Bazuin (blazers), Gospelkoor Benediction, kinderwerk, jeugdwerk in 2 groepen, ouderencontactmiddagen en zusterhulp. 

9. Financiële verantwoording

Baten

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Begroting 2023

Bijdragen

117.500

120.325

151.725

Collecten

15.000

19.575

  15.000

Totaal baten

132.500

139.900

166.725

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Personeelskosten

79.866

85.854

85.464

Afschrijvingen immateriële vaste activa

1.815

1.815

1.815

Afschrijvingen materiële vaste activa

3.200

2.700

1.675

Huisvestingskosten

32.750

26.806

51.760

Algemene kosten

30.496

22.879

25.211

Bijzondere baten en lasten

0

0

0

Rentelasten en soortgelijke kosten

650

878

800

Totaal lasten

148.777

140.932

166.725

 

 

 

 

Resultaat

-16.277

-1.032

0

Activa

31-12-2022

31-12-2021

 

 

 

Vaste activa

 

 

Overig immateriële vaste activa

1.351

3.166

Gebouwen

198.437

198.437

Inventaris

5.843

6.844

 

 

 

Vlottende activa

 

 

Overlopende activa

9.060

4.536

Liquide middelen

138.306

136.650

 

 

 

Totaal activa

352.997

349.633

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

280.000

280.000

Algemene reserve

30.412

30.095

Bestemmingsreserves

25.943

32.526

 

 

 

Voorzieningen

11.740

4.686

 

 

 

Kortlopende schulden

4902

2.327

 

 

 

Totaal passiva

352.997

349.634

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

Er worden geen bijzondere bestedingen voorgenomen.