ANBI

1: Baptistengemeente Enschede

Vastgelegd in het nieuwe statuut van april 2016.

 

De Baptistengemeente Enschede maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

 

Grondslag van de gemeente:

 

Artikel 2

GRONDSLAG

De gemeente aanvaardt de Bijbel, zijnde het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, als haar grondslag voor geloof en leven:

 1. 1. Zij beschouwt de Bijbel als bron en als richtingwijzer om te ontdekken en te leren hoe God Zich aan de mens heeft geopenbaard als Schepper van hemel en aarde en hoe Hij als liefhebbende Vader betekenis wil geven aan Zijn schepping en aan het leven van ieder mens zonder aanzien des persoons.
 2. 2. Zij belijdt, dat God met ieder mens een persoonlijke relatie wil aangaan. Dat Hij Zijn liefde zichtbaar gemaakt heeft in de persoon en het leven van Zijn zoon Jezus Christus. Dat door het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus voor eenieder die gelooft de relatie met God de Vader mogelijk is geworden. Alles wat die relatie in de weg staat heeft God in Zijn genade weggenomen en verzoend.
 3. 3. Zij belijdt, dat het geloof als persoonlijke relatie niet vastgelegd kan worden in een geschreven geloofsbelijdenis, maar op basis van bovenstaande als een persoonlijk getuigenis te midden van de gemeente beleden, herkend en bevestigd dient te worden.
 4. 4. Zij gelooft, dat God zich door Zijn Heilige Geest nog steeds openbaart, waar mensen Hem zoeken en dat Hij te herkennen is waar de gemeente van Christus bijeenkomt in Zijn naam.
 5. 5. Als teken van een persoonlijk getuigenis kent de gemeente de doop door onderdompeling.
 6. 6. De eenheid en de veelkleurigheid van de gemeente wordt gevierd in het Heilig Avondmaal, waarin brood en wijn gedeeld worden als teken van de gemeenschap met Christus zowel voor ieder persoonlijk als voor allen tezamen als gemeente van Christus.

Artikel 3

DOEL (opdracht)

De gemeente stelt zich ten doel:

 1. 1. haar leden op te bouwen in geloof, hoop en liefde om samen een doelgerichte, veelkleurige en levendige geloofsgemeenschap te zijn met het oog op haar missionaire taak en de komst van het Koninkrijk van God.
 2. 2. het evangelie als blijde boodschap uit te dragen in woord en daad.
 3. 3. allen die het evangelie aanvaarden en Jezus Christus belijden als hun Heiland en Heer te dopen en samen met hen een gemeenschap van gelovigen te vormen.
 4. 4. in gehoorzaamheid aan God elkaar in liefde te dienen en te steunen op de weg van geloof en leven.
 5. 5. in de samenleving trachten, waar mogelijk ook met anderen, zichtbaar te maken hoe wij geloven dat God wil dat mensen met elkaar en met de schepping omgaan.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente

002695935

3. Contactgegevens

Postadres van de gemeente:

Baptistengemeente Enschede

Postbus 21

7500 AA Enschede

 

Bezoekadres van de gemeente:

Spechtstraat 32

7523 WN Enschede

 

E-mailadres: administratie@baptisten-enschede.nl

 

Website: http://www.baptisten-enschede.nl

 

Fiscaal nummer: 002695935

 

4. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van de Baptistengemeente Enschede bestaat uit:

 • –  Voorzitter
 • –  Secretaris
 • –  Penningmeester
 • –  Beheerder gebouwen
 • –  Communicatie
 • –  Voorganger als algemeen lid
 • –  5 Taakveldverantwoordelijken
  1. Aanbidding
  2. Pastoraat
  3. Toerusting
  4. Gaven
  5. Missie
 

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

De baptistengemeente Enschede is een doelgerichte gemeente. De komende jaren gaan we vooral bezig om de vijf taakvelden (aanbidding, missie, pastoraat, toerusting, gaven) zo op elkaar af te stemmen dat het een vloeiend geheel wordt, waardoor mensen die in de gemeente komen: hun plek vinden (gezien worden), hun gaven ontdekken, toegerust worden en uitgezonden binnen en buiten de gemeente.

 

Baptistengemeente Enschede maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.

 

De link naar het beleidsplan van de Unie is:

beleidsplan_unie.pdf

 

Het beleidsplan bevat twee bijlagen.

De link naar bijlage 1 is: beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: beleidsplan_bijlage2.pdf

 

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van

Baptistengemeenten. Zie:

– salarisadviezen.pdf

– salarisadviezen_bijlage.pdf

– advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

– gemeente-als-werkgever

 

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1

 1. 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
 2. 2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. 3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2 

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

DOEL

Artikel 3 

Het doel van de Unie is:

 1. 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

statuten_unie.pdf

huishoudelijk_reglement.pdf

Werkorde-UBG-2014.pdf

 

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

De baptistengemeente Enschede kenmerkt zich het afgelopen jaar door de volgende activiteiten: kringenwerk (thuis en XL), diensten en praisediensten, pastoraal werk (pastorale werkgroep, huisbezoekteam en onderlinge basiszorg), gemeenteavonden en diverse verenigingen: de Bazuin (blazers), Gospelkoor Benediction, kinderwerk, jeugdwerk in 2 groepen, ouderencontactmiddagen en zusterhulp.
 

9. Financiële verantwoording

Baten

Begroting 2017

Werkelijk 2017

Begroting 2018

Leden & Vrienden

89.000

95.253

93.000

Collecten

15.700

14.524

13.500

Subsidies

  6.200

  6.139

  6.200

Activiteiten

  6.300

  3.975

  4.600

Overige inkomsten

  2.800

  2.031

  1.500

Totaal baten

120.000

121.922

118.800

    

Lasten

   

Personeelskosten

57.500

65.846

63.500

Vrijwilligers/ bestuur

  9.050

  5.737

  7.150

Contributies

11.600

10.672

11.000

Activiteiten

10.650

10.702

  7.950

Algemene kosten

17.400

14.365

12.700

Huisvestingskosten

18.400

14.473

14.950

Totaal lasten

124.600

121.795

117.250

    

Resultaat

(4.600)

127

1.550

    

Activa

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa

  

Gebouwen

200.357

201.057

Inventaris

  19.643

  19.077

Vlottende activa

  

Vorderingen

    1.050

    1.314

Overlopende activa

    3.013

    1.598

Liquide middelen

115.608

120.780

   

Totaal activa

339.671

343.826

   

Passiva

  

Eigen vermogen

280.000

280.000

Algemene reserve

  (1.053)

  28.912

Bestemmingsreserves

  32.526

    2.434

Voorzieningen

  14.124

  14.124

Langlopende schulden

    5.218

    5.218

Kortlopende schulden

    8.856

  13.138

   

Totaal passiva

339.671

343.826

 

 

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

De volgende verwachtingen voor 2018 spelen een rol als het gaat om de invulling van de begroting:

 • – Extra personeelskosten
 • – Toename van de financiële bijdragen van de leden en vrienden.